Lời bài hát: Cải lương Cây lẻ bạn – Kim Tiểu Long, Thoại Mỹ, Trọng Quốc

Cải lương Cây lẻ bạn – Kim Tiểu Long, Thoại Mỹ, Trọng Quốc - , ,

Cải lương Cây lẻ bạn – Kim Tiểu Long, Thoại Mỹ, Trọng Quốc