Lời bài hát: Cải lương Trái Tim Chung Thủy – Cải lương xã hội Kim Tiểu Long, Thoại Mỹ

Cải lương Trái Tim Chung Thủy – Cải lương xã hội Kim Tiểu Long, Thoại Mỹ - ,

Phần 2 Cải lương Trái Tim Chung Thủy

Cải lương Trái Tim Chung Thủy – Cải lương xã hội Kim Tiểu Long, Thoại Mỹ