Lời bài hát: Lửa gần rơm – Tuyển tập tân cổ cải lương NSUT Thoại Mỹ – Vũ Luân

Lửa gần rơm – Tuyển tập tân cổ cải lương NSUT Thoại Mỹ – Vũ Luân - ,

Lửa gần rơm – Tuyển tập tân cổ cải lương NSUT Thoại Mỹ – Vũ Luân