Lời bài hát: Cải lương Mẹ – Tài Linh, Minh Vương, Thoại Mỹ, Diệp Lang

Cải lương Mẹ – Tài Linh, Minh Vương, Thoại Mỹ, Diệp Lang - , , ,

Cải lương Mẹ – Tài Linh, Minh Vương, Thoại Mỹ, Diệp Lang