Lời bài hát: Cải lương: Thái tử A Xà Thế – Minh Vương, Vũ Luân, Thanh Ngân

Cải lương: Thái tử A Xà Thế – Minh Vương, Vũ Luân, Thanh Ngân - , ,

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11 (hết)

Cải lương: Thái tử A Xà Thế – Minh Vương, Vũ Luân, Thanh Ngân