Lời bài hát: Cải lương: Thái tử A Xà Thế – Minh Vương, Vũ Luân, Thanh Ngân

Cải lương: Thái tử A Xà Thế – Minh Vương, Vũ Luân, Thanh Ngân - , ,

Phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=dkIkpfodiZ4

Phần 3

https://www.youtube.com/watch?v=xHzn5gqaDYk

Phần 4

https://www.youtube.com/watch?v=88ur0nj9z18

Phần 5

https://www.youtube.com/watch?v=1sXgaVkBxuo

Phần 6

https://www.youtube.com/watch?v=_KyO7_BEpM0

Phần 7

https://www.youtube.com/watch?v=NZWJSsMLHm4

Phần 8

https://www.youtube.com/watch?v=ZQ8–yQWnT8

Phần 9

https://www.youtube.com/watch?v=WCboS07kbI0

Phần 10

https://www.youtube.com/watch?v=FG9V5h4aq_A

Phần 11 (hết)

https://www.youtube.com/watch?v=yAp9TQImsGg

Cải lương: Thái tử A Xà Thế – Minh Vương, Vũ Luân, Thanh Ngân