Lời bài hát: Cải lương bà Năm Cây Thị – Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ, Trọng Phúc

Cải lương bà Năm Cây Thị – Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ, Trọng Phúc - , ,

Cải lương bà Năm Cây Thị – Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ, Trọng Phúc