Lời bài hát: Cải lương xã hội: Giấc mộng – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Linh Tâm

Cải lương xã hội: Giấc mộng – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Linh Tâm - , ,

Cải lương xã hội: Giấc mộng – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Linh Tâm